ปฐมฤกษ์

เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ในวันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๕๑  เอ็มวอเตอร์ ได้ตระหนักดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง  แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมาว่า  พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านการบริหารจัดการน้ำ  เช่นโครงการแก้มลิง โครงการกังหันชัยพัฒนา  โครงการฝนหลวง  เป็นต้น
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ   เอ็มวอเตอร์ จึงได้ถือเอาวันมหามงคลนี้  เปิดเว็บไซต์  www.mwater.in.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการ ด้านความรู้   เผยแพร่  และส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจงาน ระบบประปา นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนางาน ระบบประปา ภายใต้แนวคิด ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ในหลวง

เอ็มวอเตอร์